Aukční kancelář INTEGRA

Zajišťujeme pro vás provádění veřejných dražeb a výběrových řízení

photo

Veřejné dražby

Každý subjekt může pro zpeněžení majetku zvolit formu veřejné dražby. Současný zákon č. 26/2000 S. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších novel, specifikuje veřejné dobrovolné a veřejné nedobrovolné dražby.
Dobrovolnou dražbu navrhuje vlastník prodávaného majetku nebo také likvidátor obchodní společnosti, či správce konkurzní podstaty úpadce. Nedobrovolná dražba je zpeněžení  zástavy, která slouží k zajištění pohledávky věřitele.

Dražbu organizuje dražebník, který provádí dražební činnost na základě živnostenského oprávnění. Vlastník nebo věřitel vystupují v dražebním procesu jako navrhovatelé dražby. Vlastní průběh dražby řídí licitátor, jímž může být sám dražebník nebo třetí osoba dražebníkem k tomu pověřená.

Ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách. Pracovníci MMR provádějí kontrolu jednak přímo na dražbách, jednak následně kontrolou dokumentace, kterou dražebník musí povinně archivovat.         (Ministerstvo pro místní rozvoj)


KONTAKTUJTE NÁS!

envelope  Centrála firmy:
Domažlická 1053/15
130 00 Praha
praha@e-integra.cz

envelope  Pobočka:
xxx
xxx
plzen@e-integra.cz