Dražba nedobrovolná (zákon 26/2000 Sb.)

Nedobrovolná dražba nemovitého majetku je velmi rychlým a efektivním institutem k vymožení pohledávky na dlužníku. Provádí se na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem a zajištěna zástavním právem k nemovitosti (vloženým či zapsaným do katastru nemovitostí)

(…u pohledávek vůči dlužníku vlastnícího nemovitý majetek se po lustraci jeho majetkových poměrů na základě udělené plné moci dražebníkovi zajistí zřízení institutu „soudcovského zástavního práva“ k nemovitému majetku ve vlastnictví dlužníka. Tím je proces nedobrovolné dražby nemovitého majetku zahájen - jsou totiž splněny dva základní požadavky dané zákonem: 1. vykonatelný titul, 2. zástavní právo)

Nedobrovolné dražby umožní věřitelům uspokojit svoji pohledávku na základě tzv. dražebního titulu (nežádá se souhlas soudu s  provedením nedobrovolné dražby). Není tedy třeba přistupovat k soudní exekuci prostřednictvím obecného soudu, nebo exekutorského úřadu. Proces výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudu či exekutorského úřadu je poměrně zdlouhavý a přímo závislý na rozhodnutí soudu o přivolení, nebo provedení exekuce.

(..dlužníci v případě exekučního výkonu rozhodnutí dle o.s.ř. často využívají zákonné možnosti odvolávání, vylučujících žalob apod., čímž protahují vlastní exekuci, či různými obstrukcemi oddalují realizaci pohledávky věřitele…)

Nedobrovolná dražba se provádí na základě smlouvy mezi dražebníkem a dražebním věřitelem. Dražební dlužník je dražebníkem ze zákona písemně upozorněn na plánovanou nedobrovolnou dražbu jeho nemovitého majetku včetně veškerých dopadů provedení dražby (nemalé náklady spojené s vlastní dražbou). Po tomto již bez dalšího dražebník činí veškeré kroky v zájmu klienta k vymožení přiznané pohledávky prodejem dlužníkova majetku ve veřejné dražbě.

(...praxe přináší zkušenost, že před realizaci dražby nemovitého majetku značně převyšujícího svoji hodnotou výši pohledávky, dlužníci většinou bez odkladů najdou řešení finančního uspokojení dražebního věřitele bez vlastní dražby. Tím dojde k rychlému a efektivnímu splnění věřitelova finančního požadavku).

Informace ke konkrétním případům Vám rádi poskytneme (úvodní konzultace je bez poplatku) a na základě dohody o spolupráci Vám předložíme návrh konkrétního řešení Vašeho požadavku k vymožení Vaší pohledávky.

Napište nám: nedobrovolne.drazby@e-integra.cz

Verze pro tisk [PDF, 36KB] more

KONTAKTUJTE NÁS!

envelope  Centrála firmy:
Domažlická 1053/15
130 00 Praha
praha@e-integra.cz

envelope  Pobočka:
Klatovská třída 620/38
301 00 Plzeň
plzen@e-integra.cz